Image

Rekapitulasi Riset

                                 
No Nama Dosen Nama Dosen Jumlah Total
AS AR BS DS LUW MI
TS-1 TS TS-1 TS TS-1 TS TS-1 TS TS-1 TS TS-1 TS TS-1 TS
1 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 1 2   2   1     1   2 2 4 7 11
2 Jurnal Nasional Terakreditasi 3 5         3 2 2   1   9 7 16
3 Jurnal Internasional 1                       1 0 1
4 Jurnal Internasional Bereputasi                         0 0 0
5 Seminar Wilayah/Lokal/PT                         0 0 0
6 Seminar Nasional 1       1 1         1   3 1 4
7 Seminar Internasional 1 1       1 2 2 1   1   5 4 9
8 Tulisan di Media Massa Wilayah                         0 0 0
9 Tulisan di Media Massa Nasional                         0 0 0
10 Tulisan di Media Massa Internasional                         0 0 0
TOTAL 7 8 0 2 1 3 5 4 4 0 5 2 22 19 41
                                 
No Nama Dosen JP Total                        
TS-1 TS                        
1 Dr. Akhmad Sobarna, M.Pd 7 8 15                        
2 Dr. Aep Rohendi,M.Pd 0 2 2                        
3 Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd 1 3 4                        
4 Dr. Dedi Supriadi, M.Pd., AIFO. 5 4 9                        
5 Dr. Lingling Usli Wargadinata, M.Kes. 4 0 4                        
6 Dr. Muchamad Ishak, M.Pd 5 2 7                        
TOTAL 21 17 41